ALGEMENE VOORWAARDEN EDUVISION BV

(KvK-nummer: 08088389)

INTRO Als het aan ons (Eduvision) ligt, zijn onderstaande algemene voorwaarden volledig overbodig. Wij streven er namelijk naar om elke opdrachtgever de kwaliteit van dienstverlening te bieden die we zelf graag zouden krijgen en om alle verantwoordelijkheden die daarbij horen zo goed en breed mogelijk op te pakken. Daarbij hoort grondig inventariseren, tijdig en goed informeren en voortdurend vinger aan de pols houden. Het kan desondanks gebeuren dat zaken anders lopen dan verwacht. In dat geval zullen wij altijd ons best doen om in goed overleg met onze opdrachtgever een oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen. Belangrijk daarbij is het volgende: Mochten er gaandeweg een traject vragen rijzen met betrekking tot communicatie, inhoud of uitvoering van de overeenkomst, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk, zelfs tijdens een training! Hoe vroeger we het horen, hoe beter we kunnen bijsturen en oplossen. Ons belangrijkste doel is een training op alle fronten te laten slagen en een (liefst meer dan) tevreden opdrachtgever.

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten die Eduvision doet, sluit en levert in het kader van ontwikkeling en invulling van de door Eduvision aangeboden opleidingen en trainingen.
1.2. Tenzij vooraf expliciet overeengekomen, worden inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever van de hand gewezen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen Eduvision en Opdrachtgever in overleg treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen, in de geest van doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

2. AANBOD EN AANVAARDING
2.1. Iedere aanbieding is vrijblijvend en heeft een aanvaardingstermijn van 14 dagen na dagtekening.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door expliciete acceptatie van het aanbod door Opdrachtgever en expliciete bevestiging daarvan door Eduvision.
2.3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Eduvision zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
3.2. Eduvision zal al het redelijke in het werk stellen om geplande trainingen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan opdrachtgever worden gerestitueerd.
3.3. In geval van ‘training op locatie bij Opdrachtgever’ draagt Opdrachtgever er zorg voor dat voldaan wordt aan alle voorwaarden waarvan Eduvision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.

4. OVERMACHT
4.1. Eduvision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onverhoopte langdurige ziekte van de trainer, zeker als dit een schaars (en lastig te vervangen) onderwerp of vakgebied betreft.
4.2. Eduvision kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Mochten de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of nog kunnen worden nagekomen, én indien hier zelfstandige waarde aan toekomt, dan is Eduvision gerechtigd om het reeds nagekomen/na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Eduvision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eduvision is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan wel indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtgever.
5.2. Iedere (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Eduvision is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Eduvision wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een extract van de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.
5.3. Schadeclaims dienen onverwijld, doch in elk geval binnen 1 maand na het verlenen van de diensten bij Eduvision schriftelijk zijn gemeld. Zie ook: intro van deze voorwaarden.

6. FACTURERING EN BETALING
6.1. Facturen worden verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven adres of e-mailadres.
6.2. Betaling dient - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verneemt Eduvision graag wat de reden hiervoor is (zie ook: intro van deze voorwaarden). Mocht goed overleg geen oplossing bieden, waardoor het noodzakelijk wordt een incassotraject te starten, dan zullen alle bijkomende kosten (inclusief wettelijke rente) daarvan voor rekening komen van Opdrachtgever.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikte lesmateriaal en alle overige door Eduvision - in het kader van trainingen en te verlenen diensten - ontwikkelde/ter beschikking gestelde/verstrekte schriftelijke en elektronische informatie, liggen bij Eduvision. Daarbij gaat het om alle analyses, ontwerpen, boeken, sheets, presentaties, modellen, web accounts, programmatuur, (digitale) documenten etc. Opdrachtgever zal niets hiervan in enigerlei vorm vermenigvuldigen of aan derden meedelen of verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Eduvision. Dit op straffe van een opeisbare boete van €5.000 per overtreding alsmede een boete van €2.000 per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.
7.2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Eduvision veilig te stellen.
7.3. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training of opleiding (face-to-face of virtueel) is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door Eduvision schriftelijk toestemming is verleend. Dit op straffe van een boete van €5.000 per overtreding alsmede een boete van €2.000 per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.
7.4. NB: Het is Opdrachtgever niet toegestaan onze trainer/vakexpert binnen twee jaar na een genoten training zonder tussenkomst van Eduvision in te zetten als trainer. Dit geldt niet voor consultancy-opdrachten: hiertoe mag Opdrachtgever onze trainer/vakexpert direct benaderen en inzetten als consultant. Opdrachtgever dient Eduvision daar echter wél van op de hoogte te stellen.

8. ANNULERING EN UITSTEL
8.1. Annulering van training, examen of een door Eduvision te verlenen dienst is mogelijk in de volgende gevallen:

 • Een particuliere Opdrachtgever heeft het recht om gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst, deze zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als training, examen of dienst is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.
 • Voor alle opdrachtgevers gelden daarnaast de volgende voorwaarden:
  • Bij meer dan 4 weken voor aanvang: geen annuleringskosten
  • Gedurende de 4e en 3e week vóór aanvang: 50% annuleringskosten
  • Gedurende de 2e en laatste week vóór aanvang: 100 % annuleringskosten

8.2. Annuleringsverzoeken en verzoeken tot uitstel mogen schriftelijk of telefonisch aan Eduvision worden voorgelegd. Zie ook de intro van deze voorwaarden over hoe we daarmee om willen gaan.
8.3. Voor privé- en bedrijfstrainingen geldt dat er, naast de annuleringskosten zoals genoemd in 8.1, een vergoeding verschuldigd is van 10% van het totaalbedrag.
8.4. Eduvision behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag (dan wel anderszins) het normale verloop van (een deel van) een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de training uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsvergoeding onverlet.
8.5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eduvision vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting door Eduvision tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN
9.1. We streven ernaar om eventuele klachten, nog voor ze ontstaan, op te lossen (zie ook: intro van deze voorwaarden). Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan streven we er te allen tijde naar om elke klacht in goed overleg zo goed mogelijk op te lossen. We vragen Opdrachtgever daarom om, mochten communicatie, organisatie en uitvoering van de training niet verlopen zoals verwacht, dit onmiddellijk bij ons aan te geven, zodat we een en ander direct ten goede kunnen keren. Dat betekent ook dat we het al tijdens de training willen horen als trainer, inhoud van de training en/of organisatie niet overeenkomen met de verwachting van Opdrachtgever.
9.2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.
10.2. Eventuele geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland of door de rechtens bevoegde kamer van kantonzaken van de rechtbank Gelderland.

CONTACT
Eduvision Locatie Apeldoorn

Eduvision Opleiding & Training
Loolaan 554
7315 AG Apeldoorn
info@eduvision.nl
0880 444 222

IBAN: NL34INGB0006207020
KVK : 08088389

Routebeschrijving (PDF)

EDUVISION
 • is al 20 jaar thuis in IT & Tech
 • levert passende oplossingen
 • vertaalt ‘theorie’ naar ‘praktijk’
 • biedt antwoord op elk vraagstuk
 • is pas tevreden als jij dat bent